EnglishEnglishFrancais
精彩网络课堂
[收藏] [RSS订阅] [打印] [字号: ]

2009年成人高考高中起点《数学(理)》试题

作者:未知    试卷来源:不详    点击数:    更新时间:2009-10-30

2009年成人高考高中起点《数学(理)》试题

    


2009年成人高考高起点《数学(理)》参考答案


一、选择题:每小题5分,共85分。

 

1、D  2、A  3、C  4、D 5、D 6、B

7、B  8、A  9、C  10、D 11、A 12、C

13、A 14、C 15、B 16、B 17、B

[收藏] [RSS订阅] [打印] [字号: ]